Tutorial Bank-  סימולציה בעזרת AnyLogic - מודל ה"בנק" 

 • אנו מתבססים על המודל Bank Office (Queueing system)  ההסבר על המודל נמצא בעזרה של Anylogic  תחת Tutorials בנתיב הבא:

Anylogic help >> Tutorials >> Bank Office (Queueing system)

1.png
2.png

דגש לגבי מודל הבנק

 • בסוף כל שלב ניתן ליצור את מודל התוצאה אליו הייתם אמורים להגיע, על ידי לחיצה על Reference model שנמצא בתחתית העמוד.

3.png

תרחיש ה"בנק" עבור השלב הראשוני (1)

 • לקוחות מגיעים לבנק למשוך כסף מהכספומט.

 • הם מגיעים בקצב ממוצע של 18 לקוחות בשעה.

 • הם מחכים בתור לכספומט על ספסל עם 15 מקומות בלבד.

 • זמן משיכת הכסף מהכספומט מתפלג משולשית עם ממוצע 1.5 דקות, מינימום של 48 שניות ומקסימום של 3.5 דקות.

 • אחרי משיכת הכסף הם עוזבים את הבנק.

השאלות שהסימולציה באה לענות:

 • שאלה 1: כמה אנשים ממתינים בממוצע בתור?

 • שאלה 2: כמה זמן אנשים שוהים בממוצע בתור?

 

אלמנטים ("בלוקים") בהם נשתמש לפתרון

 

Source

timeMeasureStart

Queue ‎

timeMeasureEnd

Delay

Sink

 • שימו לב ליחידות זמן מודל

הכנסת סוכנים למודל – בלוק Source

לקוחות מגיעים לבנק למשוך כסף מהכספומט. הם מגיעים בקצב ממוצע של 18 לקוחות בשעה. הם מחכים בתור לכספומט על ספסל עם 15 מקומות בלבד. זמן משיכת הכסף מהכספומט מתפלג משולשית עם ממוצע 1.5 דקות, מינימום של 48 שניות ומקסימום של 3.5 דקות. אחרי משיכת הכסף הם עוזבים את הבנק.

11.png

הגדרת תור - בלוק Queue

לקוחות מגיעים לבנק למשוך כסף מהכספומט. הם מגיעים בקצב ממוצע של 18 לקוחות בשעה. הם מחכים בתור לכספומט על ספסל עם 15 מקומות בלבד. זמן משיכת הכסף מהכספומט מתפלג משולשית עם ממוצע 1.5 דקות, מינימום של 48 שניות ומקסימום של 3.5 דקות.

אחרי משיכת הכסף הם עוזבים את הבנק.

12.png
 • לא לשכוח בלוק מדידת זמן לפני ואחרי התור

הגדרת שירות הכספומט – בלוק השהייה Delay

לקוחות מגיעים לבנק למשוך כסף מהכספומט. הם מגיעים בקצב ממוצע של 18 לקוחות בשעה. הם מחכים בתור לכספומט על ספסל עם 15 מקומות בלבד. זמן משיכת הכסף מהכספומט מתפלג משולשית עם ממוצע 1.5 דקות, מינימום של 48 שניות ומקסימום של 3.5 דקות. אחרי משיכת הכסף הם עוזבים את הבנק.

7.png
 • לוודא שזמן השירות הוא בדקות, בהתאם לשאלה.

עבור השאלה - כמה זמן אנשים שוהים בממוצע בתור?

הדרך הראשונה, שמתאימה בחלק מהמקרים, הינו להצביע על אלמנט/בלוק במהלך/סוף/הקפאת הריצה, במסך התצוגה, ולקבל חלון חום-בהיר, המדפיס/מציג משתנים ונתנוים לגבי הבלוק.

13.png

דרך נוספת, מכבידה מאוד וממש לא מומלצת, משתמשת ב-datalogging (model execution log), שרושם את כל האירועים הבדידים המתקיימים במהלך הרצת הסימולציה, ומייצרת שאילתות סטיסטיות.

הדרך השניה, הפשוטה והמיידית, הינה להשתמש בזוג בלוקים מהספריה של "מידול תהליכים" של תורת התורים, אשר יוסבר מייד בהמשך.

הדרך המקובלת והממומלצת, הינה להשתמש באלמנטים של ספרית ה-Anaylsis, אשר יוצג וימומש בשלב הרביעי של מודל ה"בנק" (Phase 4. Collecting utilization statistics).

בלוקי מדידת זמנים timeMeasure

לקוחות מגיעים לבנק למשוך כסף מהכספומט. הם מגיעים בקצב ממוצע של 18 לקוחות בשעה. הם מחכים בתור לכספומט על ספסל עם 15 מקומות בלבד. זמן משיכת הכסף מהכספומט מתפלג משולשית עם ממוצע 1.5 דקות, מינימום של 48 שניות ומקסימום של 3.5 דקות. אחרי משיכת הכסף הם עוזבים את הבנק.

14.png

לא לשכוח להגדיר  timeMeasureStart בתוך timeMeasureEnd